Dobrodošli na Bukovci Friday, July 12 2024 @ 10:32 am UTC

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE O DEŠAVANJIMA U KLUBU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 369
Aktivnosti

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE RK BUK O POSLEDNJIM DEŠAVANJIMA U KLUBU

 

Iskrenim članovima kluba, onima kojima je dobrobit kluba i njegova reputacija na prvom mjestu!

Ponovo napominjem da je I. Redovna Skupština kluba sazvana za 23.04.2023.godine od strane UO nelegalna jer je nije sazvao Predsjednik skupštine. Skupština je najviši organ u Klubu i nelogično je da je mogu sazivati ili upravljati radom niži organi poput UO.

Dolaskom na nelegalno sazvanu Skupštinu od strane UO, dajete legitimitet odlukama UO koje nisu u skladu sa Statutom RK BUK,niti sa zakonskim odredbama Zakona o odruženjima i fondacijama RS, Zakona o Sport RS, Zakona o radu RS.

Svjedoci smo jednostranog obavještavanja od strane UO i NO , članstvo dobija poluinformacije, ne obavještavajući članstvo i o drugoj strani medalje. Radi sticanja objektivnijeg prikaza dešavanjima u zadnja dva mjeseca iznijeću par činjenica pa presudite sami šta se u stvari dešava.

U ova dva mjeseca desilo se nekoliko situacija koje su bile prilično štetne za rad kluba ili njegovu reputaciju u gradu. Nije mi drago što sam predvidio ovakvu situaciju.  Savjetovao sam članovima UO šta bi bilo najbezbolnije da se popravi situacija u klubu. Nisu prihvatili savjete. Sazvao sam vanrednu skupštinu sa ciljem da se skupština odredi prema nastalim problemima. Smatrao sam da ovaj sastav UO nije kompetentan da na odgovarajući način vodi klub, jer odluke koje je UO donosio su bile opterećene ličnim interesima. Poremećeni međuljudski odnosi unutar UO su doprinijeli da dođe do vrlo loše situacije u klubu. Oni koji su bili prisutni na vanrednoj skupštini bili su svjedoci omalovažavanja Skupštine kao institucije od strane istih ljudi koji nelegalno sazivaju Skupštinu i nudeći plan rada i finansijski plan zasnovan na lijepim željama i obećanjima bez i jednog konkretnog dokaza.

Prvi slučaj koji je naštetio ugledu kluba je pokušaj da se kriminalizuje Bojan Majkić kao osoba kojoj je iznajmljen prostor.

Izvještaj NO ste pročitali, ne želim da ga komentarišem jer je u funkciji diskreditacije Bojana i dizanja tenzija među članovima kluba.

Druga strana medalje kaže drugačije , odlukom Skupštine Kluba iz 2009.godine Bojanu Majkiću se dodjeljuje uloga ekonoma kluba sa pravima i obavezama propisanim pravilnikom koga UO i NO ne spominju, pa evo izvoda iz tog pravilnika:

 

OPŠTA PRAVA

 • Upravlja i organizuje aktivnostima unutar i oko prostorija kluba prema nalogu ili uz saglasnost uprave kluba. (Opaska – ovu saglasnost je imao i za dokumentaciju za potrebe inspekcijskog nadzora koja još nije ukinuta )
 • Daje zvanične informacije o klubu prema trećim licima ukoliko nema nikoga iz upravnih organa kluba.
 • Ima pristup svim klupskim prostorijama i opremi osim klupske kase.

 

Bio sam svjedok kada se taista dokumentacija koristila za izradu regulacionog plana za prostor gdje se nalaze kontejneri, usput da kažem da Vas ni UO ni NO nije obavjestio da su „livada“ i prostor gdje su kontejneri gradsko zemljište koje nije dato na korištenje Buku. Ali za neupućene vrlo dobro zvuči da je to oteto od Buka.

 

Kada je administrator kluba prijavio Predsjedniku kluba krađu dokumentacije iz „foldera sa dokumentima“ , poučen iskustvima podmetanja od strane UO, da ne bi opet bio lažno optužen od strane „većinskogUO“ prijavio je slučaj MUPu, u međuvremenu se pojavio Bojan Majkić koji je rekao da je on uzeo dokumenta koja su mu trebala da pokuša da nađe način za sanaciju gornje terase o trošku grada, što je i predložio na sastanku kada je razgovarao o visini kirije sa početka ove „naše“ sage o promjeni vlasništva nad kafanom. Naravno da tog predloga Bojana Majkića nema u zapisniku UO .

Da skratim, izjave su dali Predsjednik kluba i Bojan Majkić. Na insistiranje i drugih članova UO koji su došli u pratnj da i oni daju svoju verzijui, administrator je pozvan u kancelariju, koju je ubrzo i napustio bez davanja izjave. Gle čuda, za razliku od „većinskog UO“ (tako sami sebe nazivaju 4 člana UO) koji je ukinuo funkciju Predsjednika kluba-odgovornog lica , biće u daljnjem tekstu i o tome riječi, institucijama , u ovom slučaju inspektoru MUPa treba odgovorno lice Kluba. Inspektor je i Predsjedniku kluba i Majkić Bojanu rekao da je razgovarao sa tužiocem i da nema elemenata krivičnog djela. To je vjerovatno rekao i administratoru kluba koji ne prihvatajući činjenično stanje uključuje NO sa pomenutim izvještajem

 

Ovaj izmišljeni slučaj sa dokumentima je bio povod da meni kao Predsjedniku skupštine i Predsjedniku Kluba onemoguće slobodan pristup dokumentaciji u zajedničkoj kancelariji i naravno, odlukom „većinskog UO“ sčobodan pristup je dobio  samo administrator kluba.  Ne treba ima ovlašteno lice, ne treba im ni Predsjednik skupštine. Mogu da sazivaju sastanke UO  bez Predsjednika UO, mogu da sazivaju Skupštinu bez Predsjednika skupštine.

 

Kada nije prošla planirana hajka protiv Bojana Majkića, tražili su prijem u instituciji sa kojom sarađujemo od samog osnivanja, naravno bez Predsjednika Kluba. Šta se tamo dešavalo, mogu samo da predpostavim, ali pošto nema zvaničnih objava administratora i NO, nije se baš dobro završilo.

Kao rezultat ovih nepromišljenih poteza „većinskog UO“, Bojan Majkić je imao posjetu gradske komisije o namjenskom korištenju prostora koje je grad dao na korištenje udruženjima-klubovima. Komisija ima za cilj da ustanovi koja udruženja-klubovi krše propise. Korisnici gradskih prostora datih na korištenje ne smiju izdavati prostor trećim licima.

 

Drugi slučaj je cenzura obavještavanja članova kluba koju je uveo administrator kluba, naravno opet odlukom „većinskog UO“. Na oficijelnoj internet stranici obavještenje može da postavi samo administrator kluba.

 

Treći slučaj je odbijanje knjigovodstvenog biroa da ne izda tražene dokumente na zahtjev Predsjednika kluba. Ako se neko sjeća iz silnih prepiski po grupama neki od članova su tražili potpunije izvještaje.

 

Evo šta je Predsjednik kluba tražio:

 

 1. Ugovor o radu za zaposlenog Mišković Miroslava
 2. Bruto bilans i analitičke kartice svih konta
 3. Obrazac 1002 za 2022.godinu
 4. Ugovore o djelu ili o privremenim i povremenim poslovima za poslednjih 5 godina
 5. Dnevnik blagajne za poslednjih 5 godina

 

Biro je odbio izdati traženu dokumentaciju na osnovu odluke „većinskog UO“  koji je potpisao administrator kluba u ime Predsjednika kluba

 

 

 

Zar vam ovo ne liči na svojevrsni klupski puč!

 

 

 

Zašto ovo nije dobro za klub?  

 

Oni koji prate dešavanja u gradu upoznati su sa problemima pojedinih udruženja-klubova koji koriste gradski prostor. Nema potrebe da pominjem njihova imena. Izdavali su prostor trećim licima. RK Buk je do sada bio izostavljen iz tih kontrola, vjerovatno zbog dobrog imidža u gradu, nismo pravili probleme ni sebi ni drugima.

 

Zar dolazak te komisije ne nagovještava moguće probleme sa prostorom koji koristimo skoro 50 god. Zar je moguće da sve što je do danas dobro napravljeno nestane nepromišljenim potezima „većinskog UO“.

 

Šta reči o finansijskom planu UO za 2023. Zasnovan je na nezakonitim pretpostavkama i lažnim obećanjima. Može nam se lako desiti da budemo iseljeni iz prostora koji smo sa ponosom koristili sve ove godine. 

Nemamo još mnogo vremena da sredimo stanje u sopstvenom dvorištu i da izbjegnemo moguće sukobe sa institucijama.

Dolaskom na nelegalno sazvanu skupštinu dajete nepotreban legitimitet  UO koji je izazvao gore navedene probleme. Ako ste već odlučili da iz znatiželje prisustvujete nelegalnoj skupštini, budite demokratični kao i „nepotpisani „. Budite i vi nepotpisani  i pozovite UO da podnese kolektivnu ostavku da na taj način relaksiraju ovu lošu situaciju i da na taj način prekinu dijeljenje članstva!

 

Član kluba i Predsjednik Skupštine RK BUK

Drago Teinović

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE RK BUK

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 266
Aktivnosti

Prije svega, htio bi zahvaliti na" dopuštenju" administratora kluba za objavu ovog teksta. Pošto ni nakon 12 dana, na moju molbu da se tekst objavi, administrator nije objavio tekst. Ovdje naravno mislim na administratora koji je ujedno i zamjenik predsjednika kluba, član Upravnog Odbora,  te i jedini stalno zaposleni radnik u klubu.

 

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE RK BUK

 

Zakazivanje  I redovne sjednice RK Buk za 23.04.2023. godine od strane UO je ništavno.

 

Poštovani članovi skupštine, prije svega žao mi je, da moram da se na ovaj način ponovo obraćam iskrenim članovima i simpatizerima kluba i demantujem navode dopisa Nadzornog odbora objavljenog 06.04.2023. godine na internet stranici kluba. U dopisu je izneseno niz neosnovanih tvrdnji od strane tijela koje prekoračuje po drugi put svoja ovlaštenja. Iz dopisa je vidljivo od koga idu opstrukcije koje su dovele do ovih nelogičnosti oko samog sazivanja skupštine gdje se pokušava omalovažiti članove Skupštine, kao najvišeg organa kluba i ugled predsjednika skupštine.

Isti Nadzorni odbor koji se poziva na novi Zakon o sportu treba da zna da u članu 61. stav 2. istog zakona stoji „ Nadzorni odbor iz stava 1. ovog člana vrši kontrolu finansijskog poslovanja i godišnjeg računa.“

Postavljam pitanje gdje je taj isti Nadzorni odbor bio kada se prije mjesec dana pokušala održati vanredna Skupština gdje dio članova nije htio da potpiše prisustvo na Skupštini, što više , podržao je takav pristup.

 Dalje, u svom dopisu NO se poziva na činjenicu  da ne postoje pozitivne zakonske odredbe niti odredbe Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine koje decidirano predsjedniku skupštine daju nadležnost da saziva redovnu skupštinu kluba ali ne kaže i istinu da u gore pomenutom statutu u ni jednom članu vezanom za rad UO nema stavke “zakazivanje”  U članu 34 Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine stoji:

 

Odbor ima sljedeće nadležnosti:

 1. samostalno upravlja materijalno-tehničkim sredstvima Kluba u duhu dobrog domaćina i u korist i za račun Kluba, shodno odredbama ovog Statuta, Zakonu i drugim propisima,
 2. samostalno obavlja i rukovodi poslovima kojima se obezbjeđuje svakodnevni i kontinuirani rad

Kluba koji se ogleda u sprovođenju i ostvarivanju statutarnih aktivnosti, djelatnosti i ciljeva Kluba,

 1. brine se o ekonomičnom, redovnom, nesmetanom i plodotvornom  organizovanju rada i poslova u

Klubu,

 1. povjerava obavljanje poslova u korist i za račun Kluba, svim članovima Kluba i licima koji nisu članovi Kluba u skladu sa njihovim sposobnostima, interesovanjima i motivacijom, a u cilju što efikasnije organizacije posla u Klubu,
 2. stara se o vođenju poslovnih knjiga i finansijske dokumentacije od strane za to profesionalni i stručnih lica u ili van Kluba, čiju urednost i ispravnost kontroliše Nadzorni odbor,
 3. izvršava sve odluke i naloge Skupštine i poslove koje mu povjeri Skupština shodno ovom Statutu,

Zakonu i drugim propisima,

 1. obavezno prisustvuje redovnim zasjedanjima Skupštine,
 2. blagovremeno i potpuno izvještava Skupštinu o preduzetim aktivnostima i djelatnostima i obavljenim poslovima u periodu između zasjedanja Skupštine, te o mjesečnim, tromjesečnim i šestomjesečnim planovima rada i organizacije poslova do narednog zasjedanja Skupštine,
 3. podnosi Skupštini izvještaj o radu Kluba u protekloj godini i finansijski izvještaj i završni račun Kluba za proteklu godinu navodeći u izvještaju imena osobe zadužene za pojedinu oblast rada ili aktivnosti,
 4. podnosi Skupštini plan i program rada Kluba za narednu godinu,
 5. stara se o ostvarivanju opštih i posebnih prava i obaveza svih članova Kluba, shodno odredbama ovog Statuta,
 6. brine se o obavještavanju i informisanju članova Kluba, shodno odredbama ovog Statuta,
 7. brine se o bezbjednosti članova u okviru njihovih aktivnosti u Klubu,
 8. stara se o ispravnosti opreme, tehničkih sredstava i objekata Kluba, te o ispravnom korištenju istih.

 

 Da li neko može da pročita ili ukaže na nešto što bi moglo da bude “zakazivanje”?

Isto tako, ponovo zanemaruje dve činjenice :

u članu 24. Stav 1 Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine stoji

 • . … Skupština je organ odlučivanja i upravljanja,….

 i  u članu 29. stav 1. Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine stoji

 –Predsjednik Skupštine je lice kojeg Skupština bira iz reda svojih članova, na mandat od dvije godine i koje rukovodi sjednicama Skupštine, priprema dnevni red zasjedanja i stara se o redu i miru na sjednicama, donosi odluke, predloge i inicijative iz svoje nadležnosti, vodi zapisnik sa redovnih i vanrednih sjednica Skupštine, potpisuje akte Skupštine, te obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština.

      Jedine dve tačke vrijedne pomena iz Izjašnjenja NO su da u zakonu o udruženjima i fondacijama RS član 17 propisuje da Upravni odbor priprema sjednice skupštine, priprema i predlaže izmjene statuta i drugih akata koje donosi skupština i da po članu 26. stav 3. Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine propisuje da Odbor mora obavijestiti članove skupštine o zasjedanju.

 

Stoga apelujem na Nadzorni odbor da se bavi pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

 

OBAVJEŠTENJE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 172
Novosti

Poštovani, ovim putem vas obavještavamo da je na sastanku Upravnog odbora održanom dana 7.aprila 2023.godine donesena odluka da sve objave na zvaničnom sajtu kluba, kao i zvaničnim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram od sada radi Upravni odbor i lica koje UO ovlasti. Ovom odlukom se poništavaju sva ranija ovlaštenja i ukidaju nalozi za pristup objavama na sajtu i društvenim mrežama.

Svi članovi i organi kluba svoje objave, informacije i slično treba da iste dostave Upravnom odboru koji će sve ove aktivnosti provoditi u skladu sa planom rada.

MATERIJALI ZA 1.REDOVNU SKUPŠTINU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 158
Novosti

Poštovani, materijali za 1.redovnu skupštinu su objavljeni članovima skupštine u Viber grupi "Skupština RK Buk 2023" i dostupni na oglasnoj tabli.

IZJAŠNJENJE NADZORNOG ODBORA NA DOPIS PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 610
Novosti

Ovim putem se Nadzorni odbor RK „BUK“  obraća članovima skupštine, a u vezi obavještenja predsjednika Skupštine od 04.04.2023. godine, objavljenog na internet stranici Kluba, u kojem tvrdi da Skupštinu RK „BUK“ zakazuje predsjednik Skupštine, a da je ništavo sazivanje redovne skupštine za dan 23.04.2023. godine učinjeno od strane Upravnog odbora, a koje je potpisao Boris Trninić predsjednik Kluba, kao predsjednik Upravnog odbora.

Naime, Nadzorni odbor Kluba je u skladu sa članom 36. Statuta Kluba organ nadzora i kontrole nad pravilnošču rada i poslovanja Skupštine i Odbora Kluba, te je jedini organ Kluba koji u skladu sa odredbama Statuta ima pravo ocjenjivanja pravilnosti rada Skupštine i Upravnog odbora.

Imajući u vidu navedeno želimo da obavijestimo sve članove Skupštine i Kluba da su svi navodi predsjednika Skupštine Drage Teinovića izneseni u navedenom obavještenju neosnovani, te su u suprotnosti sa Zakonom o sportu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 79/2020), sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske br. 52/01, 42/05), u suprotnosti sa Statutom RK BUK od 13.05.2013. godine, kao i sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023).

Ne postoje pozitivne zakonske odredbe niti odredbe Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine koje decidirano predsjedniku skupštine daju nadležnost da saziva redovnu skupštinu kluba.

Član 17. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske propisuje da Upravni odbor priprema sjednice skupštine, priprema i predlaže izmjene statuta i drugih akata koje donosi skupština.

Član 26. stav 3. Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine propisuje da Odbor mora obavijestiti članove skupštine o zasjedanju.

Osim navedenih propisa, pitanje sazivanja skupština je detaljno propisano Zakonom o privrednim društvima, kojim je jasno propisano da sjednice skupštine saziva direktor ili upravni odbor, a ovo je u vezi sa članom 20. Zakona o sportu Republike Srpske.

Upravni odbor je u skladu sa zakonom sazvao skupštinu za dan 23.04.2023. godine i blagovremeno obavijestio sve članove skupštine o zasjedanju, te će blagovremeno dostaviti članovima skupštine, a time i predsjedniku skupštine materijale neophodne za održavanje iste, kako bi se i predsjednik skupštine pripremio za rukovođenje skupštinom.

Iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi da su navodi predsjednika skupštine neutemeljeni, proizvoljni i izneseni isključivo sa ciljem sprečavanja održavanja skupštine sa predloženim dnevnim redom, što može proizvesti brojne negativne posljedice po Klub, koje u krajnjem slučaju mogu dovesti do zabrane obavljanja djelatnosti i prestanka rada Kluba. Iz tog razloga ovim putem posebno  ističemo važnost izmjene postojećeg Statuta i usklađivanje sa Zakonom o sportu. Naime, usklađivanje Statuta sa Zakonom o sportu predstavlja zakonsku obavezu koju Klub nije ispoštovao u predviđenom zakonskom roku, što može dovesti do novčanog kažnjavanja Kluba i predsjednika Kluba kao odgovornog lica i izdavanja prekršajnih naloga Klubu i predsjedniku Kluba od strane nadležnih organa, a u konačnosti može dovesti i do zabrane obavljanja djelatnosti.

Dodatno želimo naglasiti da je Upravni odbor sve materijale za održavanje redovne godišnje Skupštine Kluba, kao i dopis Nadzornog odbora, dostavio predsjedniku skupštine još dana 04.03.2023. godine, a da isti ni u roku od 30 dana nije ni na koji način odgovorio niti Upravnom niti Nadzornom odboru, čime je jasno pokazao nepoštovanje prema organima Kluba, kao i neodgovornost prema samom Klubu. Osim navedenog Nadzorni odbor je utvrdio da je 1/3 članova Kluba pisanim putem zahtjevala sazivanje redovne godišnje Skupštine Kluba.

Iz navedenih razloga, te ozbiljnosti situacije u kojoj se Klub nalazi, molimo sve članove Skupštine da se odazovu na zakazanu Skupštinu, koja je sazvana u skladu sa svim gore navedenim pozitivnim zakonskim propisima i Statutom Kluba, te koja će se održati dana 23.04.2023. godine sa početkom u 18.00 časova u prostorijama Kluba. Na ovaj način će članovi Skupštine nakon dugogodišnje pauze imati mogućnost da razmotre izvještaj o radu Kluba u prethodnoj godini, plan rada za tekuću godinu, kao i predložene izmjene Statuta, koje će omogućiti da Klub uskladi svoje poslovanje za pozitivnim zakonskim propisima Republike Srpske.

Nadzorni odbor:

1. Dragan Vujmilović predsjednik

2. Igor Jurinčić, član

3. Siniša Pekez, član

OBAVJEŠTENJE ČLANOVIMA SKUPŠTINE RK BUK

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 480
Aktivnosti

Poštovani članovi Skupštine RK Buk!

Skupštinu RK Buk zakazuje Predsjednik skupštine !  

1. Redovna sjednica skupštine RK Buk na službenoj web stranici Kluba zakazana je na nelegalan način bez moje saglasnosti (statut RK Buk čl 29). Ista vijest objavljena je i na društvenim mrežama.  Dužnost članova UO je da pripremaju materijale za redovnu Skupštinu i upućuju ih Predsjedniku skupštine kluba, dajući inicijativu za održavanje redovne skupštine kluba. U članovima Statuta RK Buk  čl.30 - 35, koji se odnose na rad UO, ne postoji mogućnost zakazivanja redovne Skupštine Kluba od strane UO Kluba.

Zbog gore navedenih činjenica smatrajte zakazivanje redovne Skupštine kluba od strane autora Mišković, tekst objavljen 04.04.2023. u 07:28 na službenoj stranici Kluba  ništavnim kao i one objavljene na društvenim mrežama .

O datumu održavanja 1. Redovne skupštine kluba bićete obavješteni kada bude zakazana u skladu sa statutom kluba odnosno na legalan način. 

Predsjednik skupštine RK Buk

Drago Teinović

ZAKAZANA 1.REDOVNA SKUPŠTINA KLUBA U 2023.GODINI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 428
Novosti

Obavještavamo članove skupštine RK Buk da je zakazana 1.Redovna skupština kluba u 2023.godini koja će se održati u prostorijama kluba u nedjelju, 23.04.2023.godine sa početkom u 18 časova. Predloženi dnevni red se nalazi u prilogu, a svi materijali će biti dostupni u skladu sa rokovima koji su propisani Statutom. 

 

PRIJAVE ZA STAŽNO RONJENJE - OTOK VIS

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 166
Aktivnosti

 

Obavještavamo članove kluba da RK Buk organizuje stažno ronjenje u Komiži, na otoku Vis, u terminima od 13.do 20 maja (1.grupa) i od 20.do 27.maja 2023.godine (2.grupa).

Za više informacija i prijave kontaktirati Igora Milakovića na telefon 065/247-333. Prijave se primaju do momenta popunjavanja grupa.

KURS ZA RONILAČKU KATEGORIJU P1

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 188
Novosti

 

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Ronilački klub "Buk" organizuje kurs za sticanje kategorije "Ronilac sa jednom zvijezdom R1 (P1)" prema standardima Svjetske ronilačke federacije CMAS. Informativni sastanak održaće se u petak, 07.04.2023. godine u prostorijama kluba (adresa Jesenjinova 1) u 19 časova. Detaljnije informacije na tel.br. 066/330-000 (Branislav Rađević). 

POZIV ZA VIKEND RONJENJE U ROSAMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 186
Novosti

 

 

Klub organizuje ronjenje u Rosama u periodu od 23.do 26.marta 2023.godine.

Za više informacija i prijave kontaktirati na telefon 065/247-333 (Igor Milaković).