Dobrodošli na Bukovci Sunday, June 23 2024 @ 07:38 am UTC

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE O DEŠAVANJIMA U KLUBU

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 355
Aktivnosti

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE RK BUK O POSLEDNJIM DEŠAVANJIMA U KLUBU

 

Iskrenim članovima kluba, onima kojima je dobrobit kluba i njegova reputacija na prvom mjestu!

Ponovo napominjem da je I. Redovna Skupština kluba sazvana za 23.04.2023.godine od strane UO nelegalna jer je nije sazvao Predsjednik skupštine. Skupština je najviši organ u Klubu i nelogično je da je mogu sazivati ili upravljati radom niži organi poput UO.

Dolaskom na nelegalno sazvanu Skupštinu od strane UO, dajete legitimitet odlukama UO koje nisu u skladu sa Statutom RK BUK,niti sa zakonskim odredbama Zakona o odruženjima i fondacijama RS, Zakona o Sport RS, Zakona o radu RS.

Svjedoci smo jednostranog obavještavanja od strane UO i NO , članstvo dobija poluinformacije, ne obavještavajući članstvo i o drugoj strani medalje. Radi sticanja objektivnijeg prikaza dešavanjima u zadnja dva mjeseca iznijeću par činjenica pa presudite sami šta se u stvari dešava.

U ova dva mjeseca desilo se nekoliko situacija koje su bile prilično štetne za rad kluba ili njegovu reputaciju u gradu. Nije mi drago što sam predvidio ovakvu situaciju.  Savjetovao sam članovima UO šta bi bilo najbezbolnije da se popravi situacija u klubu. Nisu prihvatili savjete. Sazvao sam vanrednu skupštinu sa ciljem da se skupština odredi prema nastalim problemima. Smatrao sam da ovaj sastav UO nije kompetentan da na odgovarajući način vodi klub, jer odluke koje je UO donosio su bile opterećene ličnim interesima. Poremećeni međuljudski odnosi unutar UO su doprinijeli da dođe do vrlo loše situacije u klubu. Oni koji su bili prisutni na vanrednoj skupštini bili su svjedoci omalovažavanja Skupštine kao institucije od strane istih ljudi koji nelegalno sazivaju Skupštinu i nudeći plan rada i finansijski plan zasnovan na lijepim željama i obećanjima bez i jednog konkretnog dokaza.

Prvi slučaj koji je naštetio ugledu kluba je pokušaj da se kriminalizuje Bojan Majkić kao osoba kojoj je iznajmljen prostor.

Izvještaj NO ste pročitali, ne želim da ga komentarišem jer je u funkciji diskreditacije Bojana i dizanja tenzija među članovima kluba.

Druga strana medalje kaže drugačije , odlukom Skupštine Kluba iz 2009.godine Bojanu Majkiću se dodjeljuje uloga ekonoma kluba sa pravima i obavezama propisanim pravilnikom koga UO i NO ne spominju, pa evo izvoda iz tog pravilnika:

 

OPŠTA PRAVA

  • Upravlja i organizuje aktivnostima unutar i oko prostorija kluba prema nalogu ili uz saglasnost uprave kluba. (Opaska – ovu saglasnost je imao i za dokumentaciju za potrebe inspekcijskog nadzora koja još nije ukinuta )
  • Daje zvanične informacije o klubu prema trećim licima ukoliko nema nikoga iz upravnih organa kluba.
  • Ima pristup svim klupskim prostorijama i opremi osim klupske kase.

 

Bio sam svjedok kada se taista dokumentacija koristila za izradu regulacionog plana za prostor gdje se nalaze kontejneri, usput da kažem da Vas ni UO ni NO nije obavjestio da su „livada“ i prostor gdje su kontejneri gradsko zemljište koje nije dato na korištenje Buku. Ali za neupućene vrlo dobro zvuči da je to oteto od Buka.

 

Kada je administrator kluba prijavio Predsjedniku kluba krađu dokumentacije iz „foldera sa dokumentima“ , poučen iskustvima podmetanja od strane UO, da ne bi opet bio lažno optužen od strane „većinskogUO“ prijavio je slučaj MUPu, u međuvremenu se pojavio Bojan Majkić koji je rekao da je on uzeo dokumenta koja su mu trebala da pokuša da nađe način za sanaciju gornje terase o trošku grada, što je i predložio na sastanku kada je razgovarao o visini kirije sa početka ove „naše“ sage o promjeni vlasništva nad kafanom. Naravno da tog predloga Bojana Majkića nema u zapisniku UO .

Da skratim, izjave su dali Predsjednik kluba i Bojan Majkić. Na insistiranje i drugih članova UO koji su došli u pratnj da i oni daju svoju verzijui, administrator je pozvan u kancelariju, koju je ubrzo i napustio bez davanja izjave. Gle čuda, za razliku od „većinskog UO“ (tako sami sebe nazivaju 4 člana UO) koji je ukinuo funkciju Predsjednika kluba-odgovornog lica , biće u daljnjem tekstu i o tome riječi, institucijama , u ovom slučaju inspektoru MUPa treba odgovorno lice Kluba. Inspektor je i Predsjedniku kluba i Majkić Bojanu rekao da je razgovarao sa tužiocem i da nema elemenata krivičnog djela. To je vjerovatno rekao i administratoru kluba koji ne prihvatajući činjenično stanje uključuje NO sa pomenutim izvještajem

 

Ovaj izmišljeni slučaj sa dokumentima je bio povod da meni kao Predsjedniku skupštine i Predsjedniku Kluba onemoguće slobodan pristup dokumentaciji u zajedničkoj kancelariji i naravno, odlukom „većinskog UO“ sčobodan pristup je dobio  samo administrator kluba.  Ne treba ima ovlašteno lice, ne treba im ni Predsjednik skupštine. Mogu da sazivaju sastanke UO  bez Predsjednika UO, mogu da sazivaju Skupštinu bez Predsjednika skupštine.

 

Kada nije prošla planirana hajka protiv Bojana Majkića, tražili su prijem u instituciji sa kojom sarađujemo od samog osnivanja, naravno bez Predsjednika Kluba. Šta se tamo dešavalo, mogu samo da predpostavim, ali pošto nema zvaničnih objava administratora i NO, nije se baš dobro završilo.

Kao rezultat ovih nepromišljenih poteza „većinskog UO“, Bojan Majkić je imao posjetu gradske komisije o namjenskom korištenju prostora koje je grad dao na korištenje udruženjima-klubovima. Komisija ima za cilj da ustanovi koja udruženja-klubovi krše propise. Korisnici gradskih prostora datih na korištenje ne smiju izdavati prostor trećim licima.

 

Drugi slučaj je cenzura obavještavanja članova kluba koju je uveo administrator kluba, naravno opet odlukom „većinskog UO“. Na oficijelnoj internet stranici obavještenje može da postavi samo administrator kluba.

 

Treći slučaj je odbijanje knjigovodstvenog biroa da ne izda tražene dokumente na zahtjev Predsjednika kluba. Ako se neko sjeća iz silnih prepiski po grupama neki od članova su tražili potpunije izvještaje.

 

Evo šta je Predsjednik kluba tražio:

 

  1. Ugovor o radu za zaposlenog Mišković Miroslava
  2. Bruto bilans i analitičke kartice svih konta
  3. Obrazac 1002 za 2022.godinu
  4. Ugovore o djelu ili o privremenim i povremenim poslovima za poslednjih 5 godina
  5. Dnevnik blagajne za poslednjih 5 godina

 

Biro je odbio izdati traženu dokumentaciju na osnovu odluke „većinskog UO“  koji je potpisao administrator kluba u ime Predsjednika kluba

 

 

 

Zar vam ovo ne liči na svojevrsni klupski puč!

 

 

 

Zašto ovo nije dobro za klub?  

 

Oni koji prate dešavanja u gradu upoznati su sa problemima pojedinih udruženja-klubova koji koriste gradski prostor. Nema potrebe da pominjem njihova imena. Izdavali su prostor trećim licima. RK Buk je do sada bio izostavljen iz tih kontrola, vjerovatno zbog dobrog imidža u gradu, nismo pravili probleme ni sebi ni drugima.

 

Zar dolazak te komisije ne nagovještava moguće probleme sa prostorom koji koristimo skoro 50 god. Zar je moguće da sve što je do danas dobro napravljeno nestane nepromišljenim potezima „većinskog UO“.

 

Šta reči o finansijskom planu UO za 2023. Zasnovan je na nezakonitim pretpostavkama i lažnim obećanjima. Može nam se lako desiti da budemo iseljeni iz prostora koji smo sa ponosom koristili sve ove godine. 

Nemamo još mnogo vremena da sredimo stanje u sopstvenom dvorištu i da izbjegnemo moguće sukobe sa institucijama.

Dolaskom na nelegalno sazvanu skupštinu dajete nepotreban legitimitet  UO koji je izazvao gore navedene probleme. Ako ste već odlučili da iz znatiželje prisustvujete nelegalnoj skupštini, budite demokratični kao i „nepotpisani „. Budite i vi nepotpisani  i pozovite UO da podnese kolektivnu ostavku da na taj način relaksiraju ovu lošu situaciju i da na taj način prekinu dijeljenje članstva!

 

Član kluba i Predsjednik Skupštine RK BUK

Drago Teinović

Član kluba i Predsjednik Skupštine RK BUK

Drago Teinović