Dobrodošli na Bukovci Wednesday, September 27 2023 @ 06:26 pm UTC

Novosti

OBAVJEŠTENJE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 66
Novosti

Poštovani, ovim putem vas obavještavamo da je na sastanku Upravnog odbora održanom dana 7.aprila 2023.godine donesena odluka da sve objave na zvaničnom sajtu kluba, kao i zvaničnim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram od sada radi Upravni odbor i lica koje UO ovlasti. Ovom odlukom se poništavaju sva ranija ovlaštenja i ukidaju nalozi za pristup objavama na sajtu i društvenim mrežama.

Svi članovi i organi kluba svoje objave, informacije i slično treba da iste dostave Upravnom odboru koji će sve ove aktivnosti provoditi u skladu sa planom rada.

MATERIJALI ZA 1.REDOVNU SKUPŠTINU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 62
Novosti

Poštovani, materijali za 1.redovnu skupštinu su objavljeni članovima skupštine u Viber grupi "Skupština RK Buk 2023" i dostupni na oglasnoj tabli.

IZJAŠNJENJE NADZORNOG ODBORA NA DOPIS PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 385
Novosti

Ovim putem se Nadzorni odbor RK „BUK“  obraća članovima skupštine, a u vezi obavještenja predsjednika Skupštine od 04.04.2023. godine, objavljenog na internet stranici Kluba, u kojem tvrdi da Skupštinu RK „BUK“ zakazuje predsjednik Skupštine, a da je ništavo sazivanje redovne skupštine za dan 23.04.2023. godine učinjeno od strane Upravnog odbora, a koje je potpisao Boris Trninić predsjednik Kluba, kao predsjednik Upravnog odbora.

Naime, Nadzorni odbor Kluba je u skladu sa članom 36. Statuta Kluba organ nadzora i kontrole nad pravilnošču rada i poslovanja Skupštine i Odbora Kluba, te je jedini organ Kluba koji u skladu sa odredbama Statuta ima pravo ocjenjivanja pravilnosti rada Skupštine i Upravnog odbora.

Imajući u vidu navedeno želimo da obavijestimo sve članove Skupštine i Kluba da su svi navodi predsjednika Skupštine Drage Teinovića izneseni u navedenom obavještenju neosnovani, te su u suprotnosti sa Zakonom o sportu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 79/2020), sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske br. 52/01, 42/05), u suprotnosti sa Statutom RK BUK od 13.05.2013. godine, kao i sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023).

Ne postoje pozitivne zakonske odredbe niti odredbe Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine koje decidirano predsjedniku skupštine daju nadležnost da saziva redovnu skupštinu kluba.

Član 17. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske propisuje da Upravni odbor priprema sjednice skupštine, priprema i predlaže izmjene statuta i drugih akata koje donosi skupština.

Član 26. stav 3. Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine propisuje da Odbor mora obavijestiti članove skupštine o zasjedanju.

Osim navedenih propisa, pitanje sazivanja skupština je detaljno propisano Zakonom o privrednim društvima, kojim je jasno propisano da sjednice skupštine saziva direktor ili upravni odbor, a ovo je u vezi sa članom 20. Zakona o sportu Republike Srpske.

Upravni odbor je u skladu sa zakonom sazvao skupštinu za dan 23.04.2023. godine i blagovremeno obavijestio sve članove skupštine o zasjedanju, te će blagovremeno dostaviti članovima skupštine, a time i predsjedniku skupštine materijale neophodne za održavanje iste, kako bi se i predsjednik skupštine pripremio za rukovođenje skupštinom.

Iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi da su navodi predsjednika skupštine neutemeljeni, proizvoljni i izneseni isključivo sa ciljem sprečavanja održavanja skupštine sa predloženim dnevnim redom, što može proizvesti brojne negativne posljedice po Klub, koje u krajnjem slučaju mogu dovesti do zabrane obavljanja djelatnosti i prestanka rada Kluba. Iz tog razloga ovim putem posebno  ističemo važnost izmjene postojećeg Statuta i usklađivanje sa Zakonom o sportu. Naime, usklađivanje Statuta sa Zakonom o sportu predstavlja zakonsku obavezu koju Klub nije ispoštovao u predviđenom zakonskom roku, što može dovesti do novčanog kažnjavanja Kluba i predsjednika Kluba kao odgovornog lica i izdavanja prekršajnih naloga Klubu i predsjedniku Kluba od strane nadležnih organa, a u konačnosti može dovesti i do zabrane obavljanja djelatnosti.

Dodatno želimo naglasiti da je Upravni odbor sve materijale za održavanje redovne godišnje Skupštine Kluba, kao i dopis Nadzornog odbora, dostavio predsjedniku skupštine još dana 04.03.2023. godine, a da isti ni u roku od 30 dana nije ni na koji način odgovorio niti Upravnom niti Nadzornom odboru, čime je jasno pokazao nepoštovanje prema organima Kluba, kao i neodgovornost prema samom Klubu. Osim navedenog Nadzorni odbor je utvrdio da je 1/3 članova Kluba pisanim putem zahtjevala sazivanje redovne godišnje Skupštine Kluba.

Iz navedenih razloga, te ozbiljnosti situacije u kojoj se Klub nalazi, molimo sve članove Skupštine da se odazovu na zakazanu Skupštinu, koja je sazvana u skladu sa svim gore navedenim pozitivnim zakonskim propisima i Statutom Kluba, te koja će se održati dana 23.04.2023. godine sa početkom u 18.00 časova u prostorijama Kluba. Na ovaj način će članovi Skupštine nakon dugogodišnje pauze imati mogućnost da razmotre izvještaj o radu Kluba u prethodnoj godini, plan rada za tekuću godinu, kao i predložene izmjene Statuta, koje će omogućiti da Klub uskladi svoje poslovanje za pozitivnim zakonskim propisima Republike Srpske.

Nadzorni odbor:

1. Dragan Vujmilović predsjednik

2. Igor Jurinčić, član

3. Siniša Pekez, član

ZAKAZANA 1.REDOVNA SKUPŠTINA KLUBA U 2023.GODINI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 285
Novosti

Obavještavamo članove skupštine RK Buk da je zakazana 1.Redovna skupština kluba u 2023.godini koja će se održati u prostorijama kluba u nedjelju, 23.04.2023.godine sa početkom u 18 časova. Predloženi dnevni red se nalazi u prilogu, a svi materijali će biti dostupni u skladu sa rokovima koji su propisani Statutom. 

 

KURS ZA RONILAČKU KATEGORIJU P1

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 87
Novosti

 

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Ronilački klub "Buk" organizuje kurs za sticanje kategorije "Ronilac sa jednom zvijezdom R1 (P1)" prema standardima Svjetske ronilačke federacije CMAS. Informativni sastanak održaće se u petak, 07.04.2023. godine u prostorijama kluba (adresa Jesenjinova 1) u 19 časova. Detaljnije informacije na tel.br. 066/330-000 (Branislav Rađević). 

POZIV ZA VIKEND RONJENJE U ROSAMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 86
Novosti

 

 

Klub organizuje ronjenje u Rosama u periodu od 23.do 26.marta 2023.godine.

Za više informacija i prijave kontaktirati na telefon 065/247-333 (Igor Milaković). 

ČLANARINA ZA 2023.GODINU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 222
Novosti Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da plate članarinu za 2023.godinu koja iznosi 50 KM. Uplatu možete izvšiti na žiro račun kluba 562-099-0000-1365-85 (svrha doznake "članarina"), a oni članovi koji ispunjavaju uslov da budu punopravni članovi skupštine (najmanje 5 zarona u 2022.godini) ovaj iznos treba da uplate najkasnije do 15.februara 2023.godine čime ostvaruju pravo na članstvu skupštini za ovu godinu. 

ZAKAZANA SKUPŠTINA KLUBA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 189
Novosti

 

 

Obavještavamo članove kluba da je vanredna skupština zakazana u srijedu, 28.decembra 2022.god., u prostorijama kluba sa početkom u 18 časova. Predložena tačka dnevnog reda je izbor članova organa kluba. 

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 187
Novosti

 

Obavještavamo članove Ronilačkog kluba "Buk" da je u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu RS organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti realizovana u četvrtak, 3.11.2022.godine, u prostorijama Zavoda sa početkom u 9 časova. Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da još jednom pokažu svoju humanost i da se u što većem broju odazovu i darivaju krv. Zavod se nalazi na staroj lokaciji u krugu "bivšeg" Kliničkog centra, a adresa je ul.Zdrave Korde 1.

Prijave na telefon 065/589-180 (Miroslav).

STAŽNO RONJENJE - OTOK VIS

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 238
Novosti

 

 

Klub organizuje stažno ronjenje  u Komiži na otoku Vis u terminima 15.-22. i 22.- 29.oktobar 2022.g. 

Za više informacija kontaktirati na telefon 065/531-256 (Drago Teinović). Prijave se primaju do momenta popunjavanja grupa.