Dobrodošli na Bukovci Friday, July 12 2024 @ 11:32 am UTC

Novosti

OBAVJEŠTENJE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 172
Novosti

Poštovani, ovim putem vas obavještavamo da je na sastanku Upravnog odbora održanom dana 7.aprila 2023.godine donesena odluka da sve objave na zvaničnom sajtu kluba, kao i zvaničnim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram od sada radi Upravni odbor i lica koje UO ovlasti. Ovom odlukom se poništavaju sva ranija ovlaštenja i ukidaju nalozi za pristup objavama na sajtu i društvenim mrežama.

Svi članovi i organi kluba svoje objave, informacije i slično treba da iste dostave Upravnom odboru koji će sve ove aktivnosti provoditi u skladu sa planom rada.

MATERIJALI ZA 1.REDOVNU SKUPŠTINU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 158
Novosti

Poštovani, materijali za 1.redovnu skupštinu su objavljeni članovima skupštine u Viber grupi "Skupština RK Buk 2023" i dostupni na oglasnoj tabli.

IZJAŠNJENJE NADZORNOG ODBORA NA DOPIS PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 610
Novosti

Ovim putem se Nadzorni odbor RK „BUK“  obraća članovima skupštine, a u vezi obavještenja predsjednika Skupštine od 04.04.2023. godine, objavljenog na internet stranici Kluba, u kojem tvrdi da Skupštinu RK „BUK“ zakazuje predsjednik Skupštine, a da je ništavo sazivanje redovne skupštine za dan 23.04.2023. godine učinjeno od strane Upravnog odbora, a koje je potpisao Boris Trninić predsjednik Kluba, kao predsjednik Upravnog odbora.

Naime, Nadzorni odbor Kluba je u skladu sa članom 36. Statuta Kluba organ nadzora i kontrole nad pravilnošču rada i poslovanja Skupštine i Odbora Kluba, te je jedini organ Kluba koji u skladu sa odredbama Statuta ima pravo ocjenjivanja pravilnosti rada Skupštine i Upravnog odbora.

Imajući u vidu navedeno želimo da obavijestimo sve članove Skupštine i Kluba da su svi navodi predsjednika Skupštine Drage Teinovića izneseni u navedenom obavještenju neosnovani, te su u suprotnosti sa Zakonom o sportu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 79/2020), sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske br. 52/01, 42/05), u suprotnosti sa Statutom RK BUK od 13.05.2013. godine, kao i sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023).

Ne postoje pozitivne zakonske odredbe niti odredbe Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine koje decidirano predsjedniku skupštine daju nadležnost da saziva redovnu skupštinu kluba.

Član 17. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske propisuje da Upravni odbor priprema sjednice skupštine, priprema i predlaže izmjene statuta i drugih akata koje donosi skupština.

Član 26. stav 3. Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine propisuje da Odbor mora obavijestiti članove skupštine o zasjedanju.

Osim navedenih propisa, pitanje sazivanja skupština je detaljno propisano Zakonom o privrednim društvima, kojim je jasno propisano da sjednice skupštine saziva direktor ili upravni odbor, a ovo je u vezi sa članom 20. Zakona o sportu Republike Srpske.

Upravni odbor je u skladu sa zakonom sazvao skupštinu za dan 23.04.2023. godine i blagovremeno obavijestio sve članove skupštine o zasjedanju, te će blagovremeno dostaviti članovima skupštine, a time i predsjedniku skupštine materijale neophodne za održavanje iste, kako bi se i predsjednik skupštine pripremio za rukovođenje skupštinom.

Iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi da su navodi predsjednika skupštine neutemeljeni, proizvoljni i izneseni isključivo sa ciljem sprečavanja održavanja skupštine sa predloženim dnevnim redom, što može proizvesti brojne negativne posljedice po Klub, koje u krajnjem slučaju mogu dovesti do zabrane obavljanja djelatnosti i prestanka rada Kluba. Iz tog razloga ovim putem posebno  ističemo važnost izmjene postojećeg Statuta i usklađivanje sa Zakonom o sportu. Naime, usklađivanje Statuta sa Zakonom o sportu predstavlja zakonsku obavezu koju Klub nije ispoštovao u predviđenom zakonskom roku, što može dovesti do novčanog kažnjavanja Kluba i predsjednika Kluba kao odgovornog lica i izdavanja prekršajnih naloga Klubu i predsjedniku Kluba od strane nadležnih organa, a u konačnosti može dovesti i do zabrane obavljanja djelatnosti.

Dodatno želimo naglasiti da je Upravni odbor sve materijale za održavanje redovne godišnje Skupštine Kluba, kao i dopis Nadzornog odbora, dostavio predsjedniku skupštine još dana 04.03.2023. godine, a da isti ni u roku od 30 dana nije ni na koji način odgovorio niti Upravnom niti Nadzornom odboru, čime je jasno pokazao nepoštovanje prema organima Kluba, kao i neodgovornost prema samom Klubu. Osim navedenog Nadzorni odbor je utvrdio da je 1/3 članova Kluba pisanim putem zahtjevala sazivanje redovne godišnje Skupštine Kluba.

Iz navedenih razloga, te ozbiljnosti situacije u kojoj se Klub nalazi, molimo sve članove Skupštine da se odazovu na zakazanu Skupštinu, koja je sazvana u skladu sa svim gore navedenim pozitivnim zakonskim propisima i Statutom Kluba, te koja će se održati dana 23.04.2023. godine sa početkom u 18.00 časova u prostorijama Kluba. Na ovaj način će članovi Skupštine nakon dugogodišnje pauze imati mogućnost da razmotre izvještaj o radu Kluba u prethodnoj godini, plan rada za tekuću godinu, kao i predložene izmjene Statuta, koje će omogućiti da Klub uskladi svoje poslovanje za pozitivnim zakonskim propisima Republike Srpske.

Nadzorni odbor:

1. Dragan Vujmilović predsjednik

2. Igor Jurinčić, član

3. Siniša Pekez, član

ZAKAZANA 1.REDOVNA SKUPŠTINA KLUBA U 2023.GODINI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 428
Novosti

Obavještavamo članove skupštine RK Buk da je zakazana 1.Redovna skupština kluba u 2023.godini koja će se održati u prostorijama kluba u nedjelju, 23.04.2023.godine sa početkom u 18 časova. Predloženi dnevni red se nalazi u prilogu, a svi materijali će biti dostupni u skladu sa rokovima koji su propisani Statutom. 

 

KURS ZA RONILAČKU KATEGORIJU P1

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 188
Novosti

 

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Ronilački klub "Buk" organizuje kurs za sticanje kategorije "Ronilac sa jednom zvijezdom R1 (P1)" prema standardima Svjetske ronilačke federacije CMAS. Informativni sastanak održaće se u petak, 07.04.2023. godine u prostorijama kluba (adresa Jesenjinova 1) u 19 časova. Detaljnije informacije na tel.br. 066/330-000 (Branislav Rađević). 

POZIV ZA VIKEND RONJENJE U ROSAMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 186
Novosti

 

 

Klub organizuje ronjenje u Rosama u periodu od 23.do 26.marta 2023.godine.

Za više informacija i prijave kontaktirati na telefon 065/247-333 (Igor Milaković). 

ČLANARINA ZA 2023.GODINU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 388
Novosti Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da plate članarinu za 2023.godinu koja iznosi 50 KM. Uplatu možete izvšiti na žiro račun kluba 562-099-0000-1365-85 (svrha doznake "članarina"), a oni članovi koji ispunjavaju uslov da budu punopravni članovi skupštine (najmanje 5 zarona u 2022.godini) ovaj iznos treba da uplate najkasnije do 15.februara 2023.godine čime ostvaruju pravo na članstvu skupštini za ovu godinu. 

ZAKAZANA SKUPŠTINA KLUBA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 357
Novosti

 

 

Obavještavamo članove kluba da je vanredna skupština zakazana u srijedu, 28.decembra 2022.god., u prostorijama kluba sa početkom u 18 časova. Predložena tačka dnevnog reda je izbor članova organa kluba. 

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 357
Novosti

 

Obavještavamo članove Ronilačkog kluba "Buk" da je u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu RS organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti realizovana u četvrtak, 3.11.2022.godine, u prostorijama Zavoda sa početkom u 9 časova. Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da još jednom pokažu svoju humanost i da se u što većem broju odazovu i darivaju krv. Zavod se nalazi na staroj lokaciji u krugu "bivšeg" Kliničkog centra, a adresa je ul.Zdrave Korde 1.

Prijave na telefon 065/589-180 (Miroslav).

STAŽNO RONJENJE - OTOK VIS

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 395
Novosti

 

 

Klub organizuje stažno ronjenje  u Komiži na otoku Vis u terminima 15.-22. i 22.- 29.oktobar 2022.g. 

Za više informacija kontaktirati na telefon 065/531-256 (Drago Teinović). Prijave se primaju do momenta popunjavanja grupa.