Dobrodošli na Bukovci Sunday, December 10 2023 @ 01:32 am UTC

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE RK BUK

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 182
Aktivnosti

Prije svega, htio bi zahvaliti na" dopuštenju" administratora kluba za objavu ovog teksta. Pošto ni nakon 12 dana, na moju molbu da se tekst objavi, administrator nije objavio tekst. Ovdje naravno mislim na administratora koji je ujedno i zamjenik predsjednika kluba, član Upravnog Odbora,  te i jedini stalno zaposleni radnik u klubu.

 

SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE RK BUK

 

Zakazivanje  I redovne sjednice RK Buk za 23.04.2023. godine od strane UO je ništavno.

 

Poštovani članovi skupštine, prije svega žao mi je, da moram da se na ovaj način ponovo obraćam iskrenim članovima i simpatizerima kluba i demantujem navode dopisa Nadzornog odbora objavljenog 06.04.2023. godine na internet stranici kluba. U dopisu je izneseno niz neosnovanih tvrdnji od strane tijela koje prekoračuje po drugi put svoja ovlaštenja. Iz dopisa je vidljivo od koga idu opstrukcije koje su dovele do ovih nelogičnosti oko samog sazivanja skupštine gdje se pokušava omalovažiti članove Skupštine, kao najvišeg organa kluba i ugled predsjednika skupštine.

Isti Nadzorni odbor koji se poziva na novi Zakon o sportu treba da zna da u članu 61. stav 2. istog zakona stoji „ Nadzorni odbor iz stava 1. ovog člana vrši kontrolu finansijskog poslovanja i godišnjeg računa.“

Postavljam pitanje gdje je taj isti Nadzorni odbor bio kada se prije mjesec dana pokušala održati vanredna Skupština gdje dio članova nije htio da potpiše prisustvo na Skupštini, što više , podržao je takav pristup.

 Dalje, u svom dopisu NO se poziva na činjenicu  da ne postoje pozitivne zakonske odredbe niti odredbe Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine koje decidirano predsjedniku skupštine daju nadležnost da saziva redovnu skupštinu kluba ali ne kaže i istinu da u gore pomenutom statutu u ni jednom članu vezanom za rad UO nema stavke “zakazivanje”  U članu 34 Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine stoji:

 

Odbor ima sljedeće nadležnosti:

 1. samostalno upravlja materijalno-tehničkim sredstvima Kluba u duhu dobrog domaćina i u korist i za račun Kluba, shodno odredbama ovog Statuta, Zakonu i drugim propisima,
 2. samostalno obavlja i rukovodi poslovima kojima se obezbjeđuje svakodnevni i kontinuirani rad

Kluba koji se ogleda u sprovođenju i ostvarivanju statutarnih aktivnosti, djelatnosti i ciljeva Kluba,

 1. brine se o ekonomičnom, redovnom, nesmetanom i plodotvornom  organizovanju rada i poslova u

Klubu,

 1. povjerava obavljanje poslova u korist i za račun Kluba, svim članovima Kluba i licima koji nisu članovi Kluba u skladu sa njihovim sposobnostima, interesovanjima i motivacijom, a u cilju što efikasnije organizacije posla u Klubu,
 2. stara se o vođenju poslovnih knjiga i finansijske dokumentacije od strane za to profesionalni i stručnih lica u ili van Kluba, čiju urednost i ispravnost kontroliše Nadzorni odbor,
 3. izvršava sve odluke i naloge Skupštine i poslove koje mu povjeri Skupština shodno ovom Statutu,

Zakonu i drugim propisima,

 1. obavezno prisustvuje redovnim zasjedanjima Skupštine,
 2. blagovremeno i potpuno izvještava Skupštinu o preduzetim aktivnostima i djelatnostima i obavljenim poslovima u periodu između zasjedanja Skupštine, te o mjesečnim, tromjesečnim i šestomjesečnim planovima rada i organizacije poslova do narednog zasjedanja Skupštine,
 3. podnosi Skupštini izvještaj o radu Kluba u protekloj godini i finansijski izvještaj i završni račun Kluba za proteklu godinu navodeći u izvještaju imena osobe zadužene za pojedinu oblast rada ili aktivnosti,
 4. podnosi Skupštini plan i program rada Kluba za narednu godinu,
 5. stara se o ostvarivanju opštih i posebnih prava i obaveza svih članova Kluba, shodno odredbama ovog Statuta,
 6. brine se o obavještavanju i informisanju članova Kluba, shodno odredbama ovog Statuta,
 7. brine se o bezbjednosti članova u okviru njihovih aktivnosti u Klubu,
 8. stara se o ispravnosti opreme, tehničkih sredstava i objekata Kluba, te o ispravnom korištenju istih.

 

 Da li neko može da pročita ili ukaže na nešto što bi moglo da bude “zakazivanje”?

Isto tako, ponovo zanemaruje dve činjenice :

u članu 24. Stav 1 Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine stoji

 • . … Skupština je organ odlučivanja i upravljanja,….

 i  u članu 29. stav 1. Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine stoji

 –Predsjednik Skupštine je lice kojeg Skupština bira iz reda svojih članova, na mandat od dvije godine i koje rukovodi sjednicama Skupštine, priprema dnevni red zasjedanja i stara se o redu i miru na sjednicama, donosi odluke, predloge i inicijative iz svoje nadležnosti, vodi zapisnik sa redovnih i vanrednih sjednica Skupštine, potpisuje akte Skupštine, te obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština.

      Jedine dve tačke vrijedne pomena iz Izjašnjenja NO su da u zakonu o udruženjima i fondacijama RS član 17 propisuje da Upravni odbor priprema sjednice skupštine, priprema i predlaže izmjene statuta i drugih akata koje donosi skupština i da po članu 26. stav 3. Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine propisuje da Odbor mora obavijestiti članove skupštine o zasjedanju.

 

Stoga apelujem na Nadzorni odbor da se bavi pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

 

Dostavljena je i radna verzija izmjena i dopuna statuta, pa ćemo imati priliku da sve nedorečenosti i nedoumice riješimo kroz izmjene i dopune statuta. A upravo kroz pitanje sazivanja Skupštine i pravne praznine koje postoje u već zastarjelom statutu mogu da dovedu do nesagledivih posljedica po rad kluba.

Stoga još jednom apelujem na sve članove Skupštine,  da zajedničkim snagama uradimo izmjene i dopune statuta na način koji će doprinijeti održavanju prepoznatljivost kluba i visokom  renomeu koji ima u u regionu.

 

Predsjednik Skupštine RK BUK

Drago Teinović

 

 

Napomena:

Uskoro ću članove Skupštine i kluba obavijestiti o skorašnjim dešavanjima pošto UO izvještava članstvo na osnovu neistinitih  informacija.