Dobrodošli na Bukovci Tuesday, February 27 2024 @ 03:59 am UTC

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA MARKETMAKERS

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 638
Novosti

U prostorijama RepubliČke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća je potpisan ugovor o saradnji sa MarketMakers. Fokus inicijative je razvoj tržišnih mogućnosti u oblasti turizma, kao sektora sa velikim potencijalom rasta i razvoja, koji bi mogao pružiti mladim ljudima bolji pristup poslovima koji su privlaČni i donose zaradu. Mnoge potencijalne turistiČke destinacije i turistiČki subjekti nisu ukljuČeni u turistiČke aranžmane koji predstavljaju efikasan kanal prodaje. Kroz funkciju razvoja turistiČkih paketa, a koju mogu obavljati fiziČka i pravna lica u saradnji sa turistiČkim agencijama, broj paket aranžmana sa BiH sadržajem će se povećati što dovodi do rasta broja domaćih i inostranih turista u BiH.